គោល​នយោបាយ​ជាតិ ស្ដីពី វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍ ឆ្នាំ​២០២០-២០៣០ National policy on science, technology and innovation 2020-2030

20
0
National policy on science, technology and innovation 2020-2030

Click here to download the document.

——————

Article you may like to read.

Innovation in its modern meaning is “a new idea, creative thoughts, new imaginations in form of device or method”. Innovation is often also viewed as the application of better solutions that meet new requirements, unarticulated needs, or existing market needs.

Such innovation takes place through the provision of more-effective products, processes, services, technologies, or business models that are made available to markets, governments and society. An innovation is something original and more effective and, as a consequence, new, that “breaks into” the market or society.

Innovation is related to, but not the same as, invention, as innovation is more apt to involve the practical implementation of an invention (ie new / improved ability) to make a meaningful impact in the market or society, and not all innovations require an invention.

Innovation often[quantify] manifests itself via the engineering process, when the problem being solved is of a technical or scientific nature. The opposite of innovation is exnovation.

Source: Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Innovation


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here